Regulamin uczestnictwa w Konferencji Środkowopomorskie Forum IT
organizowanej przez „COMDREV.PL” SP. Z O.O.
 
Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm). Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej srodkowopomorskieforumit.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem świadczenia usług. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 
Słowniczek:
 
Cennik – zestawienie opłat i kar należnych Organizatorowi od Uczestnika z tytułu uczestnictwa w Konferencji.
Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, niebędąca konsumentem i prowadząca działalność gospodarczą związaną z branżą IT (przy czym związanie to nie musi być bezpośrednie) zamierzająca uczestniczyć w Konferencji organizowanej przez Organizatora. Przez Uczestnika rozumie się również osoby fizyczne wytypowane do udziału w Konferencji przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną.
 
PDF – (ang. PortableDocument Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems w celu utrwalania plików tekstowych i innych dokumentów.
Regulamin - niniejszy regulamin dostępny na stronie internetowej srodkowopomorskieforumit.pl.
Serwis – witryna internetowa dostępna pod adresem srodkowopomorskieforumit.pl
Konferencja – odpłatna konferencja związana z branżą IT lub inną, organizowana przez „COMDREV.PL” Sp. z o.o. w dniu 21-22.03.2024 r. w Ustroniu Morskim 
Usługa – usługa rejestracji w Serwisie na Konferencję organizowaną przez „COMDREV.PL” Sp. z o.o.
Organizator – „COMDREV.PL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318611, posiadającej REGON 330404489 i NIP 6731030450, kapitał zakładowy 50.000,00 zł
Zgłoszenie Uczestnictwa – zgłoszenie udziału w Konferencji, którego złożenie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy uczestnictwa w Konferencji.
 
Z Organizatorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@srodkowopomorskieforumit.pl,
lub telefonicznie pod nr 510 059 906,
a także pisemnie na adres ul. Szczecińska 45, 78-400 Szczecinek

 
I. Postanowienia ogólne
 
1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Organizatora, warunki techniczne jakie powinien spełniać Uczestnik oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Organizator świadczy Usługi odpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Każdy Uczestnik przed zawarciem Umowy obowiązany jest zapoznać się uprzednio z treścią Regulaminu.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Konferencji.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu są integralną częścią Zgłoszenia Uczestnictwa i łącznie z nim stanowią umowę udziału/uczestnictwa w Konferencji.
6. W Konferencji mogą brać udział te podmioty, których zakres działania oraz prezentowana oferta są zgodne z tematyką i zakresem branżowym Konferencji, chyba że Organizator wyrazi zgodę na udział w Konferencji, których oferta nie jest związana z zakresem branżowym Konferencji.
 
II. Warunki techniczne świadczenia Usług
 
1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług świadczonych przez Organizatora jest posiadanie poprawnie skonfigurowanego komputera lub innego podobnego.
2. Do korzystania Serwisu oraz Usług, niezbędny jest:
a) komputer lub urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa Cookies i Java Script.
3. W razie korzystania przez Uczestnika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Organizator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zgłoszenia na Konferencję.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania przez Uczestnika z Usługi ani za ograniczenie dostępu do Usługi z powodu przeciążenia łącza internetowego, bądź z powodu błędów lub problemów związanych z komputerami lub innymi urządzeniami, sieciami, elektroniką, komunikacją.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z działań Uczestnika.
 
III. Warunki Uczestnictwa w Konferencji – Zgłoszenie Uczestnictwa
 
1. Zgłoszenie Uczestnictwa udziału w Konferencji polega na rejestracji Uczestników za pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego w Serwisie. Uczestnik zobowiązany jest podać wszelkie wymagane w formularzu dane, zaakceptować warunki umowy z obowiązkiem zapłaty, w tym niniejszy Regulamin oraz przesłać Zgłoszenie Uczestnictwa do Organizatora. Wraz ze Zgłoszeniem Uczestnictwa, Uczestnik oświadcza, że wszelkie podane w Zgłoszeniu Uczestnictwa dane są prawdziwe, a Zgłoszenie Uczestnictwa jest składane przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu Uczestnika.
2. Organizator potwierdzi Uczestnikowi uczestnictwo w Konferencji poprzez wiadomość mail.
3. Dokonanie Zgłoszenia Uczestnictwa i jego potwierdzenie przez Organizatora jest równoznaczne z zawarciem odpłatnej umowy o uczestnictwo w Konferencji. Potwierdzeniem zawarcia umowy będzie wejściówka, która zostanie Uczestnikowi przekazana bezpośrednio przed Konferencją. Wejściówka uprawnia do wielokrotnego wstępu na miejsce, w którym odbywa się Konferencja.
4. Do wstępu na teren Konferencji w czasie jej trwania uprawniają również zaproszenia przygotowane i wydawane przez Organizatora, o ile takowe zostaną przez Organizatora przygotowane.
5. Zmiana osoby delegowanej na Konferencję jest możliwa bez dodatkowych kosztów, po uprzednim zgłoszeniu Organizatorom tego faktu do Organizatora na 7 dni przed Konferencją. Po tym terminie Uczestnikami w Konferencji mogą być wyłącznie osoby wskazane w Zgłoszeniu Uczestnictwa. Wejściówki nie mogą być odstępowane osobom trzecim.
6. Wraz z przesłaniem Zgłoszenia Uczestnictwa Uczestnik wyraża zgodę Organizatorowi na używanie logotypu i oznaczenia firmy dla celów związanych z organizacją Konferencji i na potrzeby dalszych działań marketingowych, związanych z promowaniem organizowanych w przyszłości Konferencji. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że logotyp oraz oznaczenie firmy, przekazane Organizatorowi stanowią własność firmy zgłaszającej i przekazując powyższe Organizatorowi nie zostaną naruszone jakichkolwiek prawa osób trzecich.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa osobom, które posiadają nieuregulowane jakiekolwiek zobowiązania w stosunku do Organizatora.
8. Zawarcie umowy uczestnictwa w Konferencji nie jest równoznaczne z umożliwieniem Uczestnikowi promocji swojej działalności gospodarczej. W takim celu Uczestnik musi zawrzeć z Organizatorem umowę o udostępnienie powierzchni na cele reklamowe, co może nastąpić również elektronicznie. Bez zawarcia właściwej umowy obowiązuje całkowity zakaz podejmowania przez Uczestników działań promocyjnych w trakcie trwania Konferencji. Podjęcie w/w działań bez uzgodnienia z Organizatorem skutkować może usunięciem z Konferencji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Konferencji osób zakłócających porządek oraz przekraczających ogólnie przyjęte normy zachowania.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konferencji, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani.
11. Liczba miejsc na Konferencję jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty z tytułu uczestnictwa w Konferencji na rachunek bankowy Organizatora.
 
IV. Rezygnacja z udziału w Konferencji
 
1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konferencji w terminie 7 dni  przed dniem jej rozpoczęcia. W takim przypadku Uczestnik jest obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 50% opłaty za uczestnictwo .
2. Rezygnacja z udziału po terminie wymienionym w ust. 1 powyżej skutkuje obciążeniem Uczestnika 100% opłaty za uczestnictwo.
3. Za termin rezygnacji przyjmuje się datę dostarczenia do Organizatora pisemnej rezygnacji z udziału w Konferencji.
4. Za rezygnację z udziału w Konferencji uważa się również niezgłoszenie się Uczestnika w dniu rozpoczęcia Konferencji.
 
V. Płatności i rozliczenia
 
1. Wysokość opłaty z tytułu uczestnictwa w Konferencji, do zapłaty której zobowiązany jest Uczestnik określona jest w formularzu rejestracyjnym. Należność jest płatna w walucie PLN. 
2. Płatności z tytułu uczestnictwa w Konferencji w części płatnej następuje na podstawie zarejestrowanego Zgłoszenia Uczestnictwa. 
3. Wpłata kwoty winna nastąpić w terminie wynikającym z faktury, ale nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy o udział w Konferencji.
4. Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora: 63150010961214700263680000, nie później niż do 14.03.2024 r.  w tytule płatności wpisując numer potwierdzenia rejestracji (RegID)
5. Za dzień płatności uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Organizatora. Za każdy dzień opóźnienia w uregulowaniu należności.
6. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z prowizjami i opłatami bankowymi.
7. Opłata za udział w Konferencji obejmuje:
a) uczestnictwo w sesjach,
b) materiały konferencyjne,
c) obiad, przerwy kawowe według programu i menu ustalonego przez Organizatora
d) uczestnictwo w wybranych warsztatach
e) koszt noclegu.
 
VI. Reklamacje
 
1. Organizator zobowiązuje się do należytego świadczenia Usług, zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
2. W przypadku, gdy Usługa świadczona przez Organizatora nie funkcjonuje lub funkcjonuje nienależycie Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji.
3. Uczestnik może składać reklamacje pisemnie na adres siedziby Organizatora lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres mail kontakt@srodkowopomorskieforumit.pl 
4. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu utraconych korzyści oraz szkód pośrednich jest wyłączona w zakresie dopuszczalnym przez przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.
 
 
VII. Ochrona danych osobowych
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy, chyba że Uczestnik złoży dodatkowe oświadczenie. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w Konferencji.
2. Dane kontaktowe Organizatora znajdują się na pierwszej stronie Regulaminu.
3. Organizator przetwarza dane wskazane przez Uczestników w formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa, tj.: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu i adres mail oraz nr NIP i nazwę przedsiębiorcy, a także numer rachunku bankowego w przypadku płatności przelewem.
4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
a) wykonywania świadczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
b) świadczenia Usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
c) windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
d) obroną przed roszczeniami Uczestników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
e) marketingu własnych usług i produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
f) obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
g) wystawiania faktur oraz przyjmowanie płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego)
h) realizacji próśb Uczestników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
i) kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda);
j) przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - zgoda).
5. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Organizatora, a także podmioty współpracujące przy organizacji Konferencji. Nadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą księgowo-prawną Organizatora.
6. Dane osobowe przechowywane są przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami.
7. Organizator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
8. Uczestnik w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawniony jest do domagania się od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Uczestnik uprawniony jest do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
VIII. Rejestracja Konferencji
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji audio-video Konferencji.
2. Uczestnik przy rejestracji Konferencji oświadcza, że wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w całości, a także w postaci dowolnych fragmentów, w audycjach oraz publikacjach Organizatora, jak również w akcjach informacyjnych i promocyjnych i przygotowywanych materiałach promocyjnych oraz reklamach Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej.
3. Nieodpłatne upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, odnosi się do nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie korzystania z wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
d) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;
e) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
f) retransmisja audycji;
g) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
h) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
i) wykorzystanie na stronach społecznościowych m.in. Facebook, itp.;
j) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
k) publiczne udostępnianie audycji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 
IX. Postanowienia końcowe
 
1. Organizator ma prawo dokonywać zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich w Serwisie. Zmiany Regulaminu nie wpływają na treść praw nabytych przez Uczestnika.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W przypadku zaistnienia sporów związanych z uczestnictwem w Konferencji, sądem właściwym do rozpoznania sporów będzie sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Organizatora.
Partnerzy