Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "RODO") jest „COMDREV.PL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318611, posiadającej REGON 330404489 i NIP 6731030450, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (dalej również jako "Administrator" lub ""ADO").
 
Jak możesz się z nami skontaktować?
Z Administratorem można skontaktować się w drodze korespondencji elektronicznej na mail: kontakt@srodkowopomorskieforumit.pl, lub telefonicznie pod nr 510 059 906, a także pisemnie na adres ul. Szczecińska 45, 78-400 Szczecinek
 
Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
Przetwarzamy dane podane przez Ciebie przy wypełnieniu formularza rejestracyjnego na tej stronie internetowej Konferencji, tj. imię i nazwisko, nazwę firmy, nr telefonu, adres strony www, adres e-mail.
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
kontaktu z Tobą w celu przedstawienia oferty współpracy lub warunków zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO);
obsługi reklamacji, skarg i roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
o ile wyraziłeś takową zgodę kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów ADO (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda);
o ile wyraziłeś takową zgodę przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów ADO (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną- Twoja zgoda);
udostępnienia Twoich danych partnerom biznesowym ADO (art. 6 ust. 1 lit a RODO - Twoja zgoda).
udostępnienia danych upoważnionym organom państwowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego).
 
Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?
Dostęp do danych osobowych przekazywanych w ramach formularza kontaktowego będzie miał wyłącznie ADO.
W przypadku Twojej zgody, Twoje dane mogą być przekazywane również partnerom biznesowym ADO, w celu marketingu działalności gospodarczej partnera. 
 
Nadto Administrator może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi.
 
Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przechowywane będą przez okres 5 lat do końca roku kalendarzowego, w którym przesłałeś dane za pośrednictwem formularza kontaktowego, chyba że ze względu na przepisy prawa ADO zmuszony będzie do wcześniejszego usunięcia Twoich danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody wówczas będziemy je przetwarzać do czasu wycofania jej przez Ciebie. 
 
W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
Zapewniamy, że stosujemy odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
 
Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora uprawnione są do domagania się od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Sytuacje, w których możliwe jest skorzystanie z niektórych uprawnień określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor  Ochrony Danych Osobowych.
 
Czy musisz podać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie rejestrację i udział w Konferencji oraz utrudniało kontakt z ADO. 
 
Informacje dodatkowe
Administrator nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Partnerzy